หลักสูตร

ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากจะคาดเดา ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักการบริหารและจัดการแบบใหม่โดยคำนึงถึงสภาวการณ์ในอนาคต ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากจะคาดเดา ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักการบริหารและจัดการแบบใหม่โดยคำนึงถึงสภาวการณ์ในอนาคต

วัตถุประสงค์

1 . เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำด้านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
2 . เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการลงทุนของประเทศ
3 . เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนของ บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด
4 . เพื่อสร้างเครือข่ายในการติดต่อ ความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

จำนวนและกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม

ในแต่ละปี สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมรับผู้เข้าร่วมการอบรม เป็นจำนวนรุ่นละ 100 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ ตามสัดส่วนดังต่อไปนี้

หน่วยงานจำนวน/คนร้อยละ
ภาคเอกชน จากภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการเงินและการธนาคาร5050
ภาครัฐ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร-ตำรวจ ตุลาการ อัยการ รัฐวิสาหกิจ3030
ภาคประชาสังคม ความมั่นคง การเมือง สื่อมวลชน NGO รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ2020
รวม100100