หลักสูตร

ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากจะคาดเดา ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักการบริหารและจัดการแบบใหม่โดยคำนึงถึงสภาวการณ์ในอนาคต ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากจะคาดเดา ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักการบริหารและจัดการแบบใหม่โดยคำนึงถึงสภาวการณ์ในอนาคต

วัตถุประสงค์

1 . เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำด้านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
2 . เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการลงทุนของประเทศ
3 . เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนของ บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด
4 . เพื่อสร้างเครือข่ายในการติดต่อ ความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

ระยะเวลาของการอบรม

กิจกรรมการศึกษาหลัก
(Main Module)

12 ครั้ง

กิจกรรมเสริมการศึกษา
(Course Activity)

3 ครั้ง

รวมทั้งหมด

15 ครั้ง

มีระยะเวลาการอบรม
ทั้งสิ้นประมาณ

4 เดือน

การสำเร็จการอบรม

นักศึกษาผู้ที่สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมมีมติอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา และมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะจากสถาบันฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาหลัก (Main Module) คิดเป็นสัดส่วนเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่สถาบันกำหนดไว้ (ไม่รวมกิจกรรมการศึกษาที่จัดเพิ่มเติมเป็นการพิเศษ)