ข่าวสาร วธอ.

แบบฟอร์มส่งผล ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด และปฐมนิเทศนักศึกษา วธอ. รุ่นที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 10 – วันเสาร์ 11 มิถุนายน 2565 ณ Holiday Inn Resort Huahin

แบบฟอร์มส่งผล ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด และปฐมนิเทศนักศึกษา วธอ. รุ่นที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 10 – วันเสาร์ 11 มิถุนายน 2565 ณ Holiday Inn Resort Huahin (google.com)

*** รบกวนทุกท่านส่งผลตรวจ ATK ที่ตรวจในวันที่  9 มิถุนายน 2565 (ตรวจและส่งในวัน) โดยส่งผลในวันที่  9 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 12.00 น. ***

ข่าวสารอื่นๆ