ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากจะคาดเดา ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักการบริหารและจัดการแบบใหม่โดยคำนึงถึงสภาวการณ์ในอนาคต

IMG_9007

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการประกอบการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงได้จัดตั้งหลักสูตรการอบรม “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน” เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ข้าราชการการเมือง และผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ โดยเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศต่อไป

IMGL0690

  1. เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
  2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศ
  3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนของบุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
– เน้นพัฒนาการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน การสัมผัส และเข้าถึงสถานการณ์จริง ประกอบกับเนื้อหาวิชาการเชิงประยุกต์
– กิจกรรมการศึกษาประกอบด้วย การบรรยาย สัมมนาและกรณีศึกษา เวทีแสดงความคิดเห็น การเยี่ยมชมองค์กรต่างๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

วิทยากรผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ล้วนประกอบด้วยผู้นำระดับชาติและระดับสากลทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เป็นที่ยอมรับซึ่งปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น  ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ และ Mr.Timothy Moe

 

  1. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
  2. ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษา ด้านสื่อมวลชน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
  3. บุคคลที่สถาบันเห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมหลักสูตร
.

ในแต่ละปี สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมรับผู้เข้าร่วมการอบรม  เป็นจำนวนรุ่นละ 80 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ ตามสัดส่วนดังต่อไปนี้

หน่วยงาน จำนวน/คน ร้อยละ
ภาคเอกชน จากภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการเงินและการธนาคาร 40 44.44
ภาครัฐ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร-ตำรวจ ตุลาการ อัยการ รัฐวิสาหกิจ 25 27.78
ภาคประชาสังคม ความมั่นคง การเมือง สื่อมวลชน NGO 25 27.78
รวม 90 100

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาหลัก (Main Module) 12 ครั้ง และกิจกรรมเสริมการศึกษา (Course Activity) 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 15 ครั้ง  โดยมีระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้นประมาณ 4 เดือน

นักศึกษาผู้ที่สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมมีมติอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา และมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะจากสถาบันฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาหลัก (Main Module) คิดเป็นสัดส่วนเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่สถาบันกำหนดไว้ (ไม่รวมกิจกรรมการศึกษาที่จัดเพิ่มเติมเป็นการพิเศษ)

index_IBID_102

โรงแรม อโนมา ( Arnoma Hotel )