หลักสูตร

ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากจะคาดเดา ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักการบริหารและจัดการแบบใหม่โดยคำนึงถึงสภาวการณ์ในอนาคต ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากจะคาดเดา ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักการบริหารและจัดการแบบใหม่โดยคำนึงถึงสภาวการณ์ในอนาคต

วัตถุประสงค์

1 . เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำด้านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
2 . เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการลงทุนของประเทศ
3 . เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนของ บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด
4 . เพื่อสร้างเครือข่ายในการติดต่อ ความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

วิธีการอบรม

– เน้นพัฒนาการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน การสัมผัส และเข้าถึงสถานการณ์จริง ประกอบกับเนื้อหาวิชาการเชิงประยุกต์
– กิจกรรมการศึกษาประกอบด้วย การบรรยาย สัมมนาและกรณีศึกษา เวทีแสดงความคิดเห็น การเยี่ยมชมองค์กรต่างๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

วิทยากร

วิทยากรผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ล้วนประกอบด้วยผู้นำระดับชาติและระดับสากลทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เป็นที่ยอมรับซึ่งปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร
เทวกุล ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ และ Mr.Timothy Moe

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1 . ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
2 . ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษา ด้านสื่อมวลชน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
3 . บุคคลที่สถาบันเห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมหลักสูตร