ที่มาของ วธอ.
 

ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากจะคาดเดาดังนั้น
ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

พัฒนาผู้นำด้าน การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

และการลงทุนทั้งในหน่วยงานของ ภาครัฐและภาคเอกชน

พัฒนาหลักสูตรระดับสูงอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน

ประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อการดังกล่าว

จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนา วิชาการสำหรับผู้บริหารระดับสูง

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

“มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม”จึงได้จัดตั้ง “สถาบันวิทยา การธุรกิจและอุตสาหกรรม” (วธอ./IBID)

เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยการจัดทำ หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

 
ข่าวสาร วธอ.
 

วธอ. Talk “ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19”

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ระดมสมอง และ คอนเนคชั่น จากศิษย์เก่า จัดงานสัมมนา “วธอ. Talk ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19” นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่ามูลนิธิฯ และสถาบัน วธอ. จะร่วมกับศิษย์เก่า และวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร วธอ. ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จากภาคธุรกิจ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ โดยได้กำหนดหัวข้อของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ หรือที่เป็นจุดแข็งของ New Normal ในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว อาทิเช่น อุตสาหกรรมการบิน โดย คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร สายการบินแอร์เอเชีย) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป) อุตสาหกรรมค้าปลีก […]
โพสต์วันที่
11/09/2020
อ่านต่อ