ที่มาของ วธอ.
 

ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากจะคาดเดาดังนั้น
ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

พัฒนาผู้นำด้าน การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

และการลงทุนทั้งในหน่วยงานของ ภาครัฐและภาคเอกชน

พัฒนาหลักสูตรระดับสูงอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน

ประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อการดังกล่าว

จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนา วิชาการสำหรับผู้บริหารระดับสูง

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

“มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม”จึงได้จัดตั้ง “สถาบันวิทยา การธุรกิจและอุตสาหกรรม” (วธอ./IBID)

เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยการจัดทำ หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

 
ข่าวสาร วธอ.
 

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1)พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564) (2)ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564) และ(3) คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๙๒๙/๒๕๖๔ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564) รวมตลอดถึงประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางฯ อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงต่อส่วนรวมและสังคมด้วย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 ออกไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และมีความไว้วางใจได้แล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดศึกษาอบรมเมื่อพร้อมต่อไป
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ