ที่มาของ วธอ.

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างทีมเวิร์คในการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจภาคเอกชนและผู้นำหน่วยงานในภาครัฐ เพื่อช่วยกันผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในสภาวะการณ์ที่เศรษฐกิจของโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้ระบบการตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นการบรรลุความสำเร็จต่างๆข้างต้น ผู้นำและผู้บริหารองค์กรจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ถูกต้องชัดเจน และมีความกล้าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยมีหลักการบริหารและปฏิบัติการที่รวดเร็วทันสมัยในยุคของ Digital Economy และ AI เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม” จึงได้จัดตั้ง “สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม” (วธอ./IBID) เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยการจัดทำหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” รวมถึงหลักสูตรระดับสูงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน และสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศ เพื่อเป็นหลักที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยต่อไป