ประธานเเละคณะกรรมการ

นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
ประธานที่ปรึกษา
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
รองประธานที่ปรึกษา และ ประธานสถาบัน วธอ.

นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
นายพิทักษ์
พฤทธิสาริกร
รองประธานกรรมการ
นายวรวัจน์
สุวคนธ์
กรรมการ
นายอุดม
วงศ์วิวัฒน์ไชย์
กรรมการ
นายนริศ
ชัยสูตร
กรรมการ
นายศุภรัตน์
ศิริสุวรรณางกูร
กรรมการ
นายสนั่น
อังอุบลกุล
กรรมการ
นายเกรียงกานต์
กาญจนะโภคิน
กรรมการ
นายดล
เหตระกูล
กรรมการ
นายประกิตติ์
พิริยะเกียรติ
กรรมการและเหรัญญิก
นายอรัญ
พันธุมจินดา
กรรมการและเลขานุการ