พันธกิจ

พัฒนาผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรระดับสูงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อการดังกล่าวจัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการ
ลงทุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน