มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบ การธุรกิจและอุตสาหกรรม

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
FOUNDATION FOR BUSINESS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT (FBID)
ในปี 2556 กระทรวงอุตสาหกรรม ภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการขับเคลื่อนของทางภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เนื่องมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและปัจจัยที่เกี่วข้องอื่นๆอย่างรวดเร็วและยากต่อการคาดเดาในปัจจุบัน
ผู้บริหารองค์กรทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความพร้อมในทุกๆด้าน

ที่จะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาเหล่านั้นได้ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ผู้บริหารจะต้องสามารถกำหนดอนาคตของสภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อองค์กรของตนเอง ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรตนเองได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในการที่จะบรรลุความสำเร็จเหล่านี้ ผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความกล้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ไม่เพียงแค่มองและวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต แต่จำเป็นต้องมีหลักการบริหารจัดการแบบใหม่เพื่ออนาคตด้วยเช่นกัน
จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเห็นว่าควรมีการจัดการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุนขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงได้มีการจัดตั้ง “สถาบัน” ขึ้นมาเพื่อดำเนินงานดังกล่าว สำหรับรูปแบบการดำเนินงานของสถาบันนั้น จะเป็นไปในแนวทางที่เอื้อต่อความคล่องตัวของหลักสูตร ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันการณ์ตลอดเวลาการดำเนินการต่างๆ ของมูลนิธิฯ และสถาบันฯ จะไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของส่วนราชการเลย เพราะได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อรองรับสถาบันและโครงการ อันเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานของหลักสูตรต่อไป