ข่าวสาร วธอ.

พิธีปิดการอบรมและพระราชทานวุฒิบัตร วธอ.รุ่นที่ 1

ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 18.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จไปยัง โรงแรม เดอะ เซนต์รีจีส กรุงเทพฯ  เพื่อพระราชทานวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.รุ่นที่ 1 ) ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 89 คน

ซึ่งผู้สำเร็จการอบรมนั้นล้วนเป็นบุคคลระดับผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ  มาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน หลังจากนั้นได้ร่วมเสวยพระกายาหาค่ำกับคณะนักศีกษา วธอ. รุ่นที่1 ด้วยความเป็นกันเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  ระหว่าภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ รวมถึงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ วธอ. รุ่นที่ 2 มีกำหนดเปิดการอบรม ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 (เปิดการอบรมเป็นประจำทุกปี)

 

ข่าวสารอื่นๆ

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

ตามที่ สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ได้มีกำหนดการปฐมนิเทศ และการศึกษาอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7 โดยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศ วันที่ 15 – 16 ม.ค. 2564 และศึกษาอบรมต่อเนื่องอีกประมาณ 4 เดือน นั้น เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖ และ ๑๗ ลงวันที่ 3 และ 6 ม.ค. 2564 ตามลำดับ) (2) ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๕ และ ๑๖ ลงวันที่ 1 และ 4 ม.ค. 2564 ตามลำดับ) […]
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ

วธอ. Talk “ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19”

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ระดมสมอง และ คอนเนคชั่น จากศิษย์เก่า จัดงานสัมมนา “วธอ. Talk ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19” นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่ามูลนิธิฯ และสถาบัน วธอ. จะร่วมกับศิษย์เก่า และวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร วธอ. ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จากภาคธุรกิจ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ โดยได้กำหนดหัวข้อของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ หรือที่เป็นจุดแข็งของ New Normal ในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว อาทิเช่น อุตสาหกรรมการบิน โดย คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร สายการบินแอร์เอเชีย) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป) อุตสาหกรรมค้าปลีก […]
โพสต์วันที่
11/09/2020
อ่านต่อ