ข่าวสาร วธอ.

พิธีปิดการอบรมและพระราชทานวุฒิบัตร วธอ.รุ่นที่ 1

ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 18.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จไปยัง โรงแรม เดอะ เซนต์รีจีส กรุงเทพฯ  เพื่อพระราชทานวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.รุ่นที่ 1 ) ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 89 คน

ซึ่งผู้สำเร็จการอบรมนั้นล้วนเป็นบุคคลระดับผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ  มาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน หลังจากนั้นได้ร่วมเสวยพระกายาหาค่ำกับคณะนักศีกษา วธอ. รุ่นที่1 ด้วยความเป็นกันเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  ระหว่าภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ รวมถึงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ วธอ. รุ่นที่ 2 มีกำหนดเปิดการอบรม ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 (เปิดการอบรมเป็นประจำทุกปี)

 

ข่าวสารอื่นๆ

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1)พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564) (2)ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564) และ(3) คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๙๒๙/๒๕๖๔ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564) รวมตลอดถึงประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางฯ อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงต่อส่วนรวมและสังคมด้วย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 ออกไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และมีความไว้วางใจได้แล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดศึกษาอบรมเมื่อพร้อมต่อไป
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ