ข่าวสาร วธอ.

ภาพการอบรมหลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

ภาพการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 17:00 – 19:00 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ (Swissotel Nai Lert Park Hotel) หัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจโลก (Global Economics) บรรยายโดยวิทยากร ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) รวมทั้งภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งมี ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์(คุณเป๊ปซี่), คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ(คุณศรี), คุณไกร ตั้งสง่า, ศรีวณิก หัสดิน(คุณตุ๊ก), พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์(คุณแมว), คุณดวงพร ธีรภาพไพสิฐ(คุณดวง), คุณธนาธิป วิทยะสิรินันท์(คุณก๊อบ), คุณอรฤดี ณ ระนอง(คุณแหม่ม), คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์(คุณปิ๋ง), คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก(คุณฤทธิ์), คุณสมโภชน์ อาหุนัย, คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร(คุณเล้ง) และ คุณสุรวุฒิ เชิดชัย(คุณวุฒิ) ให้ความกรุณาเป็นเจ้าภาพอาหารค่ำในวันดังกล่าว

ข่าวสารอื่นๆ

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1)พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564) (2)ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564) และ(3) คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๙๒๙/๒๕๖๔ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564) รวมตลอดถึงประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางฯ อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงต่อส่วนรวมและสังคมด้วย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 ออกไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และมีความไว้วางใจได้แล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดศึกษาอบรมเมื่อพร้อมต่อไป
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ