ข่าวสาร วธอ.

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม (วธอ.) รุ่นที่ 4 หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน”

สถาบันฯ ขอประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 4

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทุกท่าน สามารถส่งใบสมัครของท่าน มายังสถาบันฯ

ทั้งทาง อีเมล์ : [email protected] และ ทางโทรสาร : 0-2241-0458 (ตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันฯ) เพื่อทางสถาบันฯ

จะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม และแจ้งผลการพิจารณาต่อไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศขยายเวลารับสมัคร วธอ.4 Click Here >>> Extension of IBID4 Registration <<< Click Here

 

ประกาศรับสมัคร วธอ.4 Click Here >>> IBID4 Announcement <<< Click Here

 

แบบฟอร์มใบสมัคร วธอ.4 Click Here >>> IBID4 Registration Form <<< Click Here

ibid4 qr code

ข่าวสารอื่นๆ

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1)พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564) (2)ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564) และ(3) คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๙๒๙/๒๕๖๔ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564) รวมตลอดถึงประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางฯ อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงต่อส่วนรวมและสังคมด้วย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 ออกไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และมีความไว้วางใจได้แล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดศึกษาอบรมเมื่อพร้อมต่อไป
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ