ข่าวสาร วธอ.

เชิญร่วมเลี้ยงสังสรรค์ วธอ. วันที่ 11 มิ.ย. 59 (หัวหิน)

สถาบันฯ ขอเรียนเชิญนักศึกษา วธอ. ทุกท่าน เข้าร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท (InterContinental Hua Hin Resort) ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

โดยกรุณากรอกใบตอบรับเข้าร่วมสังสรรค์ให้ครบถ้วน และส่งกลับมายังสถาบันฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2559 เพื่อการสำรองที่นั่งและที่พักล่วงหน้าด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 

>>> ibid เชิญ วธอ. หัวหิน 160611 <<< Invitation Letter

 

>>> ใบตอบรับเข้าร่วมสังสรรค์ InterCon HuaHin <<< Form

 

intercon huahin

 

InterContinental HuaHin Resort https://goo.gl/maps/fHSv6QtwZDR2

 

E-mail : [email protected] Fax : 0-2655-0326

ข่าวสารอื่นๆ

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1)พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564) (2)ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564) และ(3) คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๙๒๙/๒๕๖๔ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564) รวมตลอดถึงประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางฯ อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงต่อส่วนรวมและสังคมด้วย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 ออกไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และมีความไว้วางใจได้แล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดศึกษาอบรมเมื่อพร้อมต่อไป
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ