ข่าวสาร วธอ.

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม (วธอ.) รุ่นที่ 5 หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน”

สถาบันฯ ขอประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 โดยผู้สนใจเข้าอบรม สามารถส่งใบสมัครของท่าน (ตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันฯ เท่านั้น) มายังสถาบันฯ ทั้งทาง E-mail : [email protected] และ ทาง Fax. : 0-2241-0458 เพื่อทางสถาบันฯ จะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศขยายเวลารับสมัคร วธอ.5 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 61 Click Here >>> Extension of IBID5 Registration <<< Click Here

 

ประกาศรับสมัคร วธอ.5 Click Here >>> IBID5 Announcement <<< Click Here

 

แบบฟอร์มใบสมัคร วธอ.5 Click Here >>> IBID5 Registration Form <<< Click Here

ข่าวสารอื่นๆ

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1)พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564) (2)ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564) และ(3) คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๙๒๙/๒๕๖๔ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564) รวมตลอดถึงประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางฯ อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงต่อส่วนรวมและสังคมด้วย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 ออกไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และมีความไว้วางใจได้แล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดศึกษาอบรมเมื่อพร้อมต่อไป
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ